Co nam dzisiaj wolno czyli II etap rządowego planu znoszenia obostrzeń.

Szanowni Państwo,

Wprowadzane przez Rząd restrykcje związane z COVID-19 zmieniają się w zasadzie z tygodnia na tydzień, co sprawia że trudno za tymi zmianami nadążyć (w szczególności w świetle ciągle napływających doniesień medialnych), zatem przygotowaliśmy podsumowanie najważniejszych ograniczeń, które obowiązują w Polsce na dzień dzisiejszy tj. 13 maja 2020 roku oraz zestawienie przygotowanych przez Rząd planów w zakresie wycofywania poszczególnych obostrzeń. Zacznijmy może od tego, że aktualnie obowiązującym aktem prawnym regulującym nakazy i zakazy związane ze stanem epidemii w kraju jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Akt ten zastąpił uprzednie rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z „harmonogramem” przedstawionym przez Rząd obecnie znajdujemy się na drugim etapie (z czterech) znoszenia obostrzeń związanych ze stanem epidemii.

Rozporządzeniem z 2 maja 2020 r. dokonano przede wszystkim zmian w zakresie funkcjonowania:

a) centrów handlowych – umożliwiono otwarcie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe)
Wprowadzono jednak wymóg by na 1 osobę przypadało co najmniej 15m2 powierzchni handlowej, a w centrach handlowych nie mogą funkcjonować kluby fitness, przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw), czy też miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).
W obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 obowiązuje również czasowe ograniczenie:
◦ prowadzenia działalności agentów turystycznych i organizatorów turystyki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w klasie 79.11 i 79.12);
◦ prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych, z wyłączeniem prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych, które spełniają określone warunki sanitarno-epidemilogiczne (oddzielenie stanowiska kasowego przesłoną, noszenie maseczki i rękawiczek przez obsługę, ograniczenie w dostępie do wewnętrznych stref wyspy handlowej, obsługa 1 osoby, zapewnienie rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk.

b) hoteli – usługi hotelarskie i noclegowe będą mogą być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa. Ograniczona w takich obiektach zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych (siłownie, baseny). Restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju, nie mogą natomiast serwować ich na miejscu.

c) sklepów budowlanych – uchylono zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.

d) bibliotek i muzeów – uchylono zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. O konkretnym terminie otwarcia decydować będzie natomiast organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

e) ośrodków rehabilitacji – umożliwiono korzystanie z rehabilitacji leczniczej.

f) żłobków i przedszkoli – umożliwiono otwarcie żłobków i przedszkoli przy czym dokładny termin otwarcia i sposób funkcjonowania danej placówki zależy od organu ją prowadzącego (przykładowo może być ograniczona liczebność grupy). Placówki muszą również spełnić wytyczne BHP i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Warto przypomnieć zatem w tym miejscu najważniejsze obostrzenia, które nadal nas obowiązują mimo zmieniających się aktów prawnych, wydawanych przez Radę Ministrów:

1. Transport kolejowy z przekroczeniem granicy RP jest wstrzymany.
2. Osoba przekraczająca granicę państwową obowiązkowo musi poddać się kwarantannie przez okres 14 dni (państwowy inspektor sanitarny może przy tym zadecydować o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku kwarantanny) – wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Obowiązek ten doznaje licznych wyjątków, z których istotniejszym wydaje się być zniesienie obowiązku od dnia 4 maja wobec osób przekraczających granicą w ramach strefy Schengen w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w RP lub w państwie sąsiadującym (nie dotyczy to jednak osób wykonujących zawód medyczny, czy też czynności zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej) oraz uczniów i studentów pobierających naukę w RP lub w państwie sąsiadującym.
3. Osoba odbywająca kwarantannę, o której mowa powyżej obowiązana jest poinformować pracodawcę o jej odbywaniu. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. W terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, osoba ta składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie prowadzenia działalności:
a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),
c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0), z wyłączeniem galerii sztuki (z wyjątkiem stanowiących część statutową działalności domów kultury albo ośrodków kultury), w tym centrów sztuki, oraz biur wystaw artystycznych,
d) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z),
e) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),
f) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych,
g) związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),
h) związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z),
i) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z),
j) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness, sal zabaw i parków rozrywki (z wyłączeniem przykładowo – i skrótowo – czynności związanych z przygotowaniami kadry narodowej do igrzysk, prowadzonych w obiektach COS, działalności sportowej i rekreacyjnej w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego, czy też działalności sportowej lub rekreacyjnej prowadzonej w ośrodkach i klubach jeździeckich przeznaczonych do jazdy konnej).
5. Do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego (w trakcie sprawowania kultu w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego znajdować się może 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny, z wyjątkiem takiego budynku o powierzchni mniejszej niż 75 m2, w którym dopuszcza się jednoczesne przebywanie 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny, na cmentarzu znajdować się może nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy).
6. W tym samym czasie może przebywać (z wyłączeniem osób stanowiących obsługę obiektów, placówek, targowisk itp.):
a) w obiekcie handlowym lub usługowym o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 – nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi w tym obiekcie,
b) w przypadku stacji paliw płynnych – 4 osoby na jedno stanowisko kasowe,
c) w przypadku handlu na straganie lub targowisku4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży,
d) w przypadku placówek pocztowych2 osoby na jedno stanowisko obsługi.
7. Osoby, o których mowa powyżej, są obowiązane nosić podczas zakupu towarów lub usług rękawiczki jednorazowe (nie dotyczy to osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, zaburzeń, niepełnosprawności itp. – okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane).
8. Zakłady pracy są obowiązane zapewnić:
a) rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk osobom zatrudnionym,
b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.
9. Do odwołania ustanowione zostało ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu:
a) prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej,
b) udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,
c) udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu programów zdrowotnych,
d) udzielania świadczenia zdrowotnego z zakresu leczenia stomatologicznego w pojazdach (dentobusach), z wyjątkiem świadczeń udzielanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
e) sprawowania opieki stomatologicznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.
10. Wprowadzono do odwołania liczne ograniczenia w zakresie wykonywania zadań przez urzędy administracji publicznej i jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym (decyzję w tym zakresie podejmuje kierownictwo placówki).
11. Obowiązuje zakaz organizowania zgromadzeń oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu (nie stosuje się do zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, zadań służbowych itp.)
12. Obowiązuje korzystania z ogrodów zoologicznych, placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich w części, w jakiej ten ogród ma plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci, jak również ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania.
13. Obowiązują następujące reguły dotyczą przemieszczania się:
a) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie (chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą niepełnosprawną, jak również w przypadku poruszania się osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,
b) przez małoletniego do ukończenia 13. roku życia – przemieszczanie jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej,
c) środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących,
d) za pomocą dostępnych publicznie rowerów miejskich – dozwolone od 5 maja br.
14. Nałożony jest obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie, jak również w miejscach ogólnodostępnych (przy czym nakaz ten nie obowiązuje przykładowo w takich sytuacjach jak: poruszanie się pojazdem samochodowym, w którym przebywają jedna osoba albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie, dziecka do ukończenia 4. roku życia, osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, osoby wykonującej czynności zawodowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania, kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli zapewniono oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność, czy też osoby przebywającej na terenie lasu). Odkrycie ust i nosa jest możliwe również w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia, jak również w celu umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.

Jak wspomniano wcześniej należy uznać, iż znajdujemy się w drugim etapie rządowego planu znoszenia obostrzeń. Kolejne etapy wedle stanowiska rządowego (www.gov.pl/web/koronawirus) obejmują:

a) etap trzeci
W zakresie działalności gospodarczej:
– Otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek
– Otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami
– Gastronomia – umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami
W zakresie życia społecznego:
– Wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności)
– Organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3 – ustalona maksymalna liczba dzieci w sali.

a) etap czwarty
W zakresie działalności gospodarczej:
– Otwarcie salonów masażu i solariów
– Umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness
W zakresie życia społecznego:
– Teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym

Pozostaje nam obecnie czekać na dalsze wieści z „obozu rządowego” i przedstawienie bardziej szczegółowego harmonogramu, który zależeć będzie z pewnością od zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Z wyrazami szacunku

Prawnicy Kancelarii

Z oczywistych względów niniejsze opracowania nie stanową porady prawnej – takiego wsparcia udzielamy indywidualnie. Jeżeli potrzebują Państwo skonsultować swoją sprawę z prawnikiem zapraszamy do kontaktu.