Klauzula Informacyjna RODO- dla substytutów 

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ PRAWNICZĄ
NA ZLECENIE KANCELARII

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej: „RODO”, informuję, że:

1) ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Kancelaria Prawnicza ARGOS adw. Wojciech Lubelski i Wspólnicy sp. k.
z siedzibą w: Katowicach (40 – 049) przy ul. Kościuszki 6/4
KRS: 0000749035
reprezentowana przez: komplementariusza Wojciecha Lubelskiego

2) DANE KONTAKTOWE W ZAKRESIE RODO
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
Osobą do kontaktu w zakresie związanym z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych jest:
Kamil Lubelski, e-mail: kamil@lubelscy.pl, nr tel.: (+48) 606 454 747

3) CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków związanych ze świadczeniem przez Panią/Pana na rzecz administratora usług prawniczych, na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jako że dane są niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy lub do podjęcia na Pana/Pani żądanie działań przed zawarciem umowy,
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – jako że dane są niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym obowiązków księgowych i prawno-podatkowych,
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jako że dane są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, przez które należy rozumieć w szczególności: zapewnienie możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, monitorowanie dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez administratora, ustalanie ewentualnych konfliktów interesów w sprawach prowadzonych przez administratora.

4) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: pracownicy oraz zleceniobiorcy administratora upoważnieni do przetwarzania danych, klienci administratora, których dotyczy sprawa objęta umową zawartą między Panią/Panem a administratorem, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (tj w szczególności biuro rachunkowe i przedsiębiorstwo świadczące usługi informatyczne), sądy powszechne, administracyjne i organy administracji, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności właściwe urzędy skarbowe.

5) PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
Administrator nie przekaże Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że zajdzie taka konieczność w związku z korzystaniem z usług informatycznych podmiotów, których siedziba znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

6) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia świadczenia ostatniej usługi na rzecz Kancelarii, jednak nie krócej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej między Panem/Panią a administratorem, a dane przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności podatkowych i rachunkowych) – do momentu wygaśnięcia tych obowiązków.

7) UPRAWNIENIA
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a także prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO).
W przypadku gdy przekazał/a Pani/Pan administratorowi dane osobowe za zgodą na ich przetwarzanie, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) PRAWO WNIESIENIA SKARGI
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa, w tym przepisy RODO.

9) INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy – jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy z administratorem. Nieprzekazanie danych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy oraz związanych z nią obowiązków prawno-podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

10) INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI BĄDŹ PROFILOWANIA
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.