Projekt zmiany ustawy z dnia

2 kwietnia 2020 roku

Dzień Dobry 

W dniu dzisiejszym Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Projekt został obecnie skierowany do Sejmu.

Co oczywiste projekt może ulec jeszcze znacznym zmianom, jednak warto już teraz zwrócić uwagę choć na część planowanych rozwiązań, które zgodnie ze stanowiskiem rządowym mają zmierzać do „zapobieżenia negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19”.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu „W przedłożonej ustawie proponuje się szereg działań, których zastosowanie będzie miało zarówno charakter doraźny (dostosowawczy do obecnej sytuacji pandemii), jak i długofalowy (pakiet dalszych uproszczeń i ułatwień mających na celu utrzymanie oraz możliwy wzrost inwestycji na etapie wychodzenia z etapu pandemii)”.

Projekt zakłada zmiany w kilkudziesięciu ustawach, jednak zapewne w chwili obecnej przedsiębiorców najbardziej interesują zmiany planowane w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W pierwszej kolejności zauważyć zatem trzeba, iż tekst przekazany do Sejmu (zgodnie z plikiem udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów) nie zawiera na chwilę obecną postanowień, o których bardzo głośno było w ostatnich dniach w mediach, a więc dotyczących:

– obniżenia wymiaru czasu pracy (oraz wynagrodzenia) o 10 % bez zgody przedstawicieli załogi pracowniczej,

– przymusowego skierowania pracowników na urlop do wymiaru połowy tegorocznego urlopu i 30 dni urlopu zaległego,

– uproszczonych zasad wypowiadania umowy o pracę lub warunków pracy i płacy.

Powyższe nie oznacza oczywiście, że stosowne postanowienia nie mogą być przedmiotem obrad, bądź odrębnych regulacji.

Projekt przewiduje natomiast między innymi:

umożliwienie złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającą wyłącznie własne składki, jeżeli prowadziła ona działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, był co prawda wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jednak dochód z tej działalności uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł (poprzez dodanie ust. 2a do art. 31zo ustawy);

umożliwienie, na podobnych zasadach jak powyżej opisane, złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców objętych tzw. ulgą na start (poprzez dodanie ust. 2b do art. 31zo);

ustalenie wprost, iż pracodawca korzystający z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w części nie podlegającej dofinansowaniu na podstawie tej ustawy, może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń od starosty na podstawie tarczy antykryzysowej, tj. art. 15zzb lub 15 zze (poprzez dodanie art. 15zze1)

umożliwienie pracownikom pomocy społecznej odbywającym kwarantannę w ośrodku, w którym świadczą pracę, możliwości dalszego jej świadczenia w tej jednostce, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia (poprzez dodanie art. 4e);

wydłużenie terminów obowiązujących przedsiębiorców z tytułu sprawozdań oraz obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o odpadach;

dodanie art. 15zzu12 zgodnie z którym umożliwione ma być w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, wnoszenie do sądu powszechnego pism przy użyciu platformy ePUAP, a także art. 15zzu13 umożliwiającego we wskazanych przypadkach doręczanie korespondencji sądowej przez platformę ePUAP, portal informacyjny sądów powszechnych bądź na adres poczty elektronicznej

Poza tym w projekcie przewidzianych jest szereg rozwiązań o charakterze socjalnym takich jak podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie) do kwoty 900 zł, czy też zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji o 25% na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika (jeżeli z powodu podjętych działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu).

Oczywiście projektowanych zmian jest bardzo wiele, lecz tylko niektóre z nich mają praktyczny wymiar dla przedsiębiorców i pracowników, a na ostateczny kształt ustawy pozostaje nam jeszcze trochę poczekać.

 

Z wyrazami szacunku

Prawnicy Kancelarii

Z oczywistych względów niniejsze opracowania nie stanową porady prawnej – takiego wsparcia udzielamy indywidualnie. Jeżeli potrzebują Państwo skonsultować swoją sprawę z prawnikem zapraszamy do kontaktu.